Group 3 (Grades 1 & 2) Syllabus

SHLOKAS

BHAJANS

STORIES

Sumkhascaika

Brahmanandam parama

Dhyayet padmasanastham

santakaram

Buddhir Balam

Goshpadi Krta

Namostu Anantaya

Achyutham Kesavam

Kesavaya Namah

Meghashyamam

Ajnana timrandasya

Dakshine Lakshmano

Chayayam parijatasya

Sri mahaganadhipataye N

Vande Deva Umapatim

Sadanana kunkuma

Lakshmim ksheera samudra

Aparadha sahasrani

matarnamami

Sarva Vedeshu Yat

Galaddana gandam

 

Anagham anagham vande

Dattamasraye

Ehi pahi moha dahi

Hari hari hari hari deva

Raghupathi raghava

Trinayana taruni

Om namo narayana krishna

Shivasati vilasati

Tumaka tumaka paga

Vande devim guru rupam

Om namashivaya mangalam

Bala Ramayan

 

To make children grow spiritually and inspire them to be good human beings.