Group 4 (Grades 3 & 4) Syllabus

SHLOKAS

BHAJANS

STORIES

Gajananam

Datta Stavam

Datta Stavam

sasankha chakram

karacharanakritam

Siva Panchakshari

Siva Panchakshari

Yambrahma varunendra

Vyasaya visnu rupaya

Chaitanyam Saswatam

Kasturi Tilakam

Acyutashtakam

Acyutashtakam

Yani kanica papani

Apavitro pavitrovah

Hanuman chalisa

Hanuman chalisa

Hanuman chalisa

Hanuman chalisa

Hanuman chalisa

Ajam nirvikalpam

Datta tumahi mata pita

Annapurna gnanapurna

Kashi kashi ganga sangata

Ehi srinivasa

 

Raghuttama jai

Lanka shankari

He markata

Sharade varade ma

surya deva pahi pahi

Shiva dayite

Palaya mamiha

Hanuman Charitra

To make children grow spiritually and inspire them to be good human beings.