Group 5 (Grades 5 & 6) Syllabus

SHLOKAS

BHAJANS

STORIES

Lakshmi Ashtottara Nama

Lakshmi Ashtottara Nama

Lakshmi Ashtottara Nama

Daridra Dahana

Anjaneya Dandakam

Anjaneya Dandakam

Nirvana Satakam

Bala Mukundashtakam

Bala Mukundashtakam

Totakashtakam

Totakashtakam

Bhajan Govindam

Bhaja Govindam

Gana gana ganake

Vande prasna ganeshwaram

Om om om gam gam gam

Dattam deena janarthi nasanakaram

Datta nama sukhadayi

Hari sahacharini

He vani he vani he vani

Jayaho jayaho lakshmi ma

Trayyanthe samvedye

Tripura malinim vande

Vaishnavi masraye

Vishalakshi vishalakshi

Jaya jaya jaya jaya jayee bhava

Palaya palaya sri lalithe

Dola dola rajeshi dola

Dishi dishi sam

Dhyayati shambhum nagabharanam

Shiva bhava pada

Krishna damodara

Nara narayana devane

Mahabharatam

To make children grow spiritually and inspire them to be good human beings.